Přechod dětí z dětských domovů a z pěstounské péče na trh práce

03.10.2023

Cesta z dětských domovů na trh práce je kritickým a často náročným přechodem, jemuž čelí miliony dětí po celém světě. Tito mladí jedinci, kteří prožili raný život v dětských domovech nebo v pěstounské péči, se musí po dosažení dospělosti orientovat na cestu k soběstačnosti. Cesta je sice plná překážek, ale existují kroky, které společnost, vlády a podpůrné organizace mohou podniknout, aby tento přechod zmírnily a zajistily těmto dětem příležitost k prosperitě na trhu práce.

Děti v dětských domovech často pocházejí z různých prostředí, ale sdílejí společné zkušenosti z dospívání bez stabilního rodinného prostředí. Zatímco dětské domovy mají za cíl zajistit základní potřeby, jako jsou potraviny, přístřeší a vzdělání, absence důsledné rodičovské péče však může vyústit ve vývojové problémy, citové trauma a nedostatek životních dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšný přechod do dospělosti, tedy i přechod ze školního na pracovní prostředí.

Mladí lidé, kteří prošli dětskými domovy nebo pěstounskou péčí, mohou čelit zvýšenému riziku sociálních a emocionálních problémů. Mohou mít problémy s důvěrou, sebeúctou a emocionální zátěží ze svého dětství. Další překážkou může být omezený přístup ke vzdělání. Tento fakt jim může bránit v získání kvalifikací nebo dovedností potřebných pro práci. Dalším výzvou je, že mladí lidé často zůstávají sami po opuštění dětského domova nebo pěstounské péče, protože buď nemají rodinnou oporu, nebo návrat do nepříznivého prostředí by nebyl vhodný. Nejbližší vztahy mívají s kamarády nebo spolubydlícími a personálem zařízení, kde pobývali. S tím souvisí nedostatek podpory ze stran dětských domovů nebo pěstounských rodin, byť v pěstounských rodinách následná podpora ve většině případech bývá.

Nastává otázka, jak těmto dětem v jejich situaci pomoci? Vzhledem k tomu, že mladí dospělí často zápasí s obtížnou adaptací po opuštění domova, existují některé neziskové organizace a projekty, které se snaží poskytovat podporu. Nicméně, z mého hlediska, jejich dostupnost zdaleka nepokrývá potřeby této skupiny mladých lidí. Tyto neziskové organizace pokrývají zejména individuální plánování, při kterém dochází k určení cílů, které chce jedinec dosáhnout, a kroky, které je potřeba podniknout k jejich dosažení. Dále se snaží o poskytnutí přístupu ke vzdělání a odborné přípravě. To může zahrnovat nabízení stipendií, mentorství a pomoc při hledání vhodných vzdělávacích programů. Mladým lidem může být užitečné poskytnout podporu při hledání práce, vytváření životopisu a přípravě na pohovory. Volný čas také může být využit k dobrovolnické práci nebo stážím, které pomohou získat praktické dovednosti. Neziskové organizace tyto mladé lidi k takovýmto aktivitám vedou právě prostřednictvím mentoringu. Důležitou součástí přechodu na trh práce je také péče o sociální a emocionální zdraví mladých lidí. Poskytování psychologické podpory a skupinových terapií může pomoci zvládnout stres a úzkosti spojené s tímto obdobím.

Dalším důležitým aspektem je, aby společnost a státní instituce hrály aktivní roli v podpoře mladých lidí přecházejících z dětských domovů a pěstounské péče na trh práce. To zahrnuje zvláště finanční podporu pro mladé lidi, kteří se staví na vlastní nohy. Poskytnutí finanční podpory může být klíčové pro zajištění základního životního standardu. Existují různé organizace, které zajišťují startovací byty pro děti z dětských domovů včetně startovacích balíčků, které zahrnují základní výbavu do domácnosti. Dále je zapotřebí myslet na legislativní opatření. Vytváření právních rámců, které chrání práva těchto mladých lidí na rovné příležitosti na trhu práce, je nezbytné. V neposlední řadě bych chtěla zmínit různé sociální programy, které se zabývají vytvářením pracovních míst pro tyto mladé lidi a rozvojem jejich dovedností před přechodem na trh práce, které by je měly na tuto změnu připravit.

Přechod dětí z dětských domovů a pěstounské péče na trh práce je výzvou, která vyžaduje podporu a péči ze strany společnosti, státních institucí a jednotlivců. Každý mladý člověk si zaslouží šanci na úspěšný a plnohodnotný život po opuštění péče. Pomoc při plánování, vzdělávání a hledání práce může těmto mladým lidem poskytnout pevný základ pro budoucnost a pomoci jim dosáhnout svých cílů.

www.opletalova.net